Indienen van een burgerinitiatief  

Wat is een burgerinitiatief?  

Hebt u een idee om ’s-Hertogenbosch mooier of beter te maken? Met een burgerinitiatief  kunt u dit idee op de agenda van de gemeenteraad zetten. De raad vergadert vervolgens  over het burgerinitiatief en besluit of ze met uw idee instemt.

Spelregels  

Er gelden een aantal spelregels voor het indienen van een burgerinitiatief. De belangrijkste   zijn:

  • De initiatiefnemer moet zestien jaar of ouder zijn;
  • Het voorstel moet gaan over een onderwerp waarvoor de gemeenteraad bevoegd is om  er een besluit over te nemen;
  • In het voorstel moet een concept besluit zijn opgenomen waarover de gemeenteraad kan  beslissen. Ook moet in het voorstel een uitleg en een globale kostenraming staan;
  • Het voorstel is schriftelijk ingediend en in de Nederlandse taal geschreven;
  • Minimaal honderd inwoners van de gemeente van zestien jaar en ouder moeten steun  aan het voorstel geven. Ze zetten hun handtekening, naam, adres en geboortedatum op  een lijst. Boven iedere lijst staat het voorstel dat u aan de gemeenteraad wilt voorleggen,  zodat mensen weten waarvoor ze tekenen. Als bijlage vindt u in dit document een   voorbeeldlijst.

Behandeling  

Als uw burgerinitiatief is goedgekeurd, krijgt u een uitnodiging voor een vergadering van de   raadscommissie. Hierin kunt u uw voorstel mondeling toelichten en vragen van de commissie  beantwoorden. Ook kunt u meedoen aan de discussie die in de commissie over uw voorstel  plaatsvindt. De commissie brengt een advies over het voorstel uit aan de gemeenteraad. In  dit advies wordt duidelijk welke fracties voor en welke tegen zijn. Dit geeft de haalbaarheid   van uw voorstel in de raadsvergadering weer. De gemeenteraad neemt tijdens de   raadsvergadering uiteindelijk een besluit. Stemt de meerderheid voor, dan is uw voorstel   aangenomen.

Begeleiding  

Een burgerinitiatief moet aan strenge eisen voldoen. Vanzelfsprekend is het heel vervelend  als u er pas na het verzamelen van handtekeningen achter komt dat uw voorstel niet aan de  eisen voldoet. Als u plannen hebt om een burgerinitiatief in te dienen, is het  daarom   verstandig om contact op te nemen met de griffie voordat u handtekeningen gaat   verzamelen. Een medewerker van de griffie kan u adviseren over de vorm en de inhoud van  uw burgerinitiatief. Ook kan deze u informeren en adviseren over de behandeling van uw   voorstel in de commissie en de raad.

Meer informatie  

Wilt u meer informatie over het burgerinitiatief? Of wilt u gebruik maken van het   burgerinitiatief? Neem dan contact op met de griffie, mw. Van Os – Duif: (073) 615 90 81.

In de verordening burgerinitiatief gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn alle regels over een   burgerinitiatief opgenomen.