Programma Bosch Belang 2022

THEMA LEVEN

De samenleving is aan het veranderen. Inwoners maken tegenwoordig gezamenlijk met hun straat, de buurtvereniging plannen om de leefbaarheid van hun eigen omgeving te bevorderen.

Iedereen moet zich thuis en vrij kunnen voelen en een bijdrage kunnen leveren en daarbij gelijke kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen.

Wij staan voor een rechtvaardige samenleving en blijven investeren in gesprekken en contacten met de lokale samenleving en zetten ons daar voor in.

Onze inwoners moeten meer en meer met initiatieven komen richtingen de gemeente, en de gemeente moet klaar staan om haar inwoners daarbij te stimuleren, te ondersteunen en te helpen. Samen kunnen we onze dorpen en wijken leefbaar houden. Wijkmanagers zijn daarbij belangrijk, zij hebben al een belangrijke rol als schakel tussen de inwoners en het ambtelijk apparaat. Inwoners weten daar de weg naar de gemeente steeds beter te vinden en kunnen zo hun plannen verder vorm geven. Zo zijn er al vele bewonersinitiatieven gerealiseerd. Passende budgetten voor wijk- en dorpsinitiatieven horen daarbij, zodat er in de toekomst ook voldoende financiële ruimte is om deze bewonersinitiatieven te blijven ondersteunen.

Het verenigingsleven in de breedste zin van het woord is een belangrijk sociaal aspect van ons allemaal. Verenigingen kunnen te maken krijgen met vergrijzing, met terugloop van leden, met een niet meer passende accommodatie of met problemen die we nu nog niet kennen. Wij vinden het erg belangrijk dat de gemeente de verenigingen blijft ondersteunen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN/SPEERPUNTEN

 • Behoud van wijk- en dorpsbudgetten voor bewonersinitiatieven
  Stimuleren en ondersteunen van het verenigingsleven, buurthuizen, wijkgebouwen en maatschappelijke stichtingen.

WONEN EN OMGEVING

Het moet aantrekkelijk blijven voor jong volwassenen en voor ouderen om in hun eigen kern-dorp-stad te blijven wonen.

Realiseren van woningen voor starters. Starters moeten de kans krijgen om in te stappen op de woningmarkt. Daartoe is een financiële prikkel van de gemeente nodig. Bijvoorbeeld een starterslening of een andere vorm zoals cofinanciering.

Bosch Belang kijkt naar verschillende mogelijkheden om dat zo snel mogelijk te realiseren.

De huur- en koopsector voor starters, levensloopbestendige woningen, seniorenappartementen met verzorgingsmogelijkheden moeten worden gestimuleerd.

Voldoende mix tussen sociale huur, huur- en koopwoningen.

Bouw afstemmen op vraag en aanbod.

Bosch Belang wil ook energieneutraal bouwen stimuleren, heeft aandacht voor ecologisch bouwen en voor biodiversiteit.

Ouderen moeten in Den Bosch zelf kunnen bepalen waar ze wonen. Voor hen die dicht bij voorzieningen willen wonen moeten er genoeg huizen zijn.

Ook voor jongeren moet er genoeg plek zijn, zowel bij voorzieningen als in het stationsgebied.

Wij zetten ons in voor behoud van het landelijk gebied door daar zuinig op te zijn.

Om te voorkomen dat er huizen worden opgekocht willen wij regelgeving tegen het opkopen van huizen voor de verhuur. Starters moeten steeds vaker concurreren met opkopers van huizen die ze aan arbeidsmigranten verhuren. We moeten deze ontwikkeling zo snel mogelijk een halt toeroepen.

SPEERPUNTEN BOSCH BELANG WONEN/WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

 • In de Gemeente ’s-Hertogenbosch moet een voldoende mix aanbod zijn van
  betaalbare woningen voor jongeren, gezinnen en senioren.
  Duurzaam bouwen zoals in de bouwverordening is opgenomen.
  Regelgeving voor vastgoed dat aangekocht wordt voor kamerverhuur voor
  arbeidsmigranten
  Huurkoop/premiewoningen starters
  Koophuizen tot € 300.000,- mogen alleen bewoond worden door de koper
  Woonboten ook voor mensen die geen (gedoogde) plek hebben

SPEERPUNTEN BOSCH BELANG WONEN

In de Gemeente ’s-Hertogenbosch moet een voldoende mix aanbod zijn van betaalbare woningen voor jongeren, gezinnen en senioren.
Duurzaam bouwen zoals in de bouwverordening is opgenomen.
Regelgeving voor vastgoed dat aangekocht wordt voor kamerverhuur voor arbeidsmigranten

OPENBAAR GROEN

Openbaar groen is een soort visitekaartje voor de gemeente. De staat van onderhoud bepaalt in grote mate het gemeentelijk imago.

Er wordt teveel bezuinigd op onderhoud van de openbare ruimte en wij willen voorkomen dat er verloedering optreedt door achterstallig onderhoud.

Er is beleid ingezet op gemeentelijk groen, dat geen specifieke publieke functie heeft, om te koop aan te bieden aan de eigenaren van de belendende percelen. Bosch Belang is er voorstander van dit beleid voort te zetten.

VEILIGHEID

Alle inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgdraagt voor hun veiligheid. Ieder persoon moet zich veilig kunnen voelen in de Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Geweld, vernieling, intimidatie en overlast zal dan ook nooit worden geaccepteerd en daadkrachtig worden aangepakt. De politie moet zichtbaar en meer aanwezig zijn en zodoende snel kunnen acteren op onveilige of gevaarlijke voorvallen.

SPEERPUNTEN BOSCH BELANG VEILIGHEID / WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

 • Meer zichtbaar en aanwezigheid van de politie op straat.
  Meer aandacht voor veiligheid in de buurt van scholen en in kinderrijke buurten.
  Onveilige situatie binnenkomst stad, Wilhelminabrug
  Coffeeshops verplaatsen, uit de Hinthamerstraat.

HONDENBELEID

Bosch Belang is voor en volledige afschaffing van de hondenbelasting. In het huidige systeem komen inkomsten vanuit de heffing beschikbaar voor algemene middelen. Dit past niet bij de visie van Bosch Belang. Hondenbezitters dienen zelf zorg te dragen voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun huisdier, zodat anderen daar geen last van hebben. Handhaving is gewenst.

SPEERPUNTEN BOSCH BELANG HONDENBELEID/ WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

 • Afschaffen hondenbelasting.
  Meer hondenloopgebieden creëren in de gemeente.

THEMA WERK EN ECONOMIE

Voor onze gemeente is het bijzonder belangrijk dat er een sterke afdeling economische zaken is ingericht. De ondernemers moeten weten waar ze terecht kunnen bij de gemeente voor al hun vragen en de gemeente moet precies weten welke ontwikkelingen er bij het bedrijfsleven op stapel staan. Investeren op de belangrijkste vestigingsfactoren blijft ons streven. Hierbij is een goede infrastructuur cruciaal.

De scholen en regionale opleidingscentra spelen ook een belangrijke rol bij de economische ontwikkeling van onze regio. Wij zijn gebaat bij intensieve samenwerking met het bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeente. Samen zetten we de schouders onder de arbeidsmarkt. Onze inzet is om hiervoor een actieprogramma te ontwikkelen, zodat de stap van school naar werk een kleine stap wordt. Het moet uiteraard niet alleen bij goede ideeën blijven, maar ook tot gezamenlijk handelen leiden.

De gemeente moet verbonden blijven met de lokale mkb-bedrijven. Ze zijn immers een belangrijke schakel voor werkgelegenheid en ze houden onze dorpen en wijken leefbaar. Het maken van een gezamenlijke visie voor de grotere kernen hoort daarbij. We vinden het belangrijk dat er verplaatsing- en gevelsubsidies voor de winkelpanden in de gemeente komt. Het geeft de mkb-er de mogelijkheid door te ontwikkelen in een soms lastige tijd. Het gemeentelijk inkoopbeleid kan hieraan ook een bijdrage leveren door lokaal in te kopen wat lokaal kan.

De agrarische bedrijven worden door de Rijksoverheid aan vele regels gehouden. Het stikstofbeleid is daar recent weer aan toegevoegd. Wij hebben daar als lokale overheid geen enkele invloed op maar voor de agrarische bedrijven is het langzamerhand bijzonder knellend. De vele protesten, ook vanuit onze regio, zijn daar de sprekende voorbeelden van. Bosch Belang vindt het belangrijk dat de gemeentelijke aangelegenheden (zoals ruimtelijk inpassing van uitbreidingsmogelijkheden) in goed en gezamenlijk overleg tot stand komt.

Het verder ontwikkelen van recreatie en toerisme in onze gemeente, moet hoog op de agenda komen. De laatste maanden is wel gebleken dat de toeristen onze stad weten te vinden en het ook fijn vinden om hier te zijn. Deze economische pijler moeten we door ontwikkelen. Het kan veel perspectief bieden voor onze gemeente. De afdeling economische zaken van de gemeente moet in nauwe samenwerking met de doelgroepen van ‘s-Hertogenbosch hier een topprioriteit van maken.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN / SPEERPUNTEN

 • Stimuleren economische ontwikkeling voor ’s-Hertogenbosch
  Scholen en regionale opleidingscentra betrekken bij het bedrijfsleven
  Aandacht voor de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf (MKB)
  Lokaal inkopen waar mogelijk
  Bossche markt blijven vernieuwen/investeren
  Ruimer terrasbeleid. Markt en Parade breder benutten t.a.v. terrassen en gezelliger aankleden.

THEMA ONDERWIJS

Voor de ontwikkeling van onze kinderen is onderwijs ontzettend belangrijk. Ook moet het mogelijk zijn om voor ieder kind gymonderwijs te krijgen.

Bij goed onderwijs horen ook kwalitatief goede gebouwen die passen bij de toekomstvisies van onze scholen.

Dat betekent voor Bosch Belang dat er krachtig wordt ingezet op een breed aanbod van onderwijs in de sectoren zoals zorg, techniek, informatietechnologie en op leerwerkprojecten. Een betere verbinding van de arbeidsmarkt, dus het bedrijfsleven, en het onderwijsaanbod is belangrijk zodat onze kinderen de opleiding kiezen waar ook een baan in de gemeente in te vinden is.

Het volwassenonderwijs stimuleren wij in samenwerking met de lokale ondernemers zodat ingespeeld kan worden op lokale ontwikkelingen en behoeften.

De samenleving wordt steeds complexer en wij vinden het erg belangrijk dat iedereen mee kan doen. Als het in de praktijk betekent dat je beperkt wordt door taal- of digitale vaardigheden, dan is het de taak van de gemeente om projecten op te zetten waarbij iedereen laagdrempelig deze vaardigheden kan verbeteren.

Wij willen dat er EHBO lessen op zowel primair als het voortgezet onderwijs gegeven wordt.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

 • Toekomstgerichte kind centra met onderwijs, zorg en opvang op één plek
  Stimuleren van volwassenonderwijs
  MBO-onderwijsrichtingen zorg, techniek en informatietechnologie aantrekkelijker maken
  Inzetten op innovatieve leerwerkprojecten voor de arbeidsmarkt
  Ondersteunen van projecten voor het bevorderen van de taal en vaardigheid in digitalisering
  Voeding/eten tijdens schooltijd
  Talentenschool
  Zwemlessen basisschool

THEMA SPORT

Mensen die meer bewegen en sporten zijn niet alleen lichamelijk en mentaal fitter, ze hebben ook minder kans op depressie, hart- en vaatziekten en diabetes. Sport en bewegen verbetert de kwaliteit van leven, ook wanneer je op latere leeftijd start. Daarnaast zorg de sportvereniging als ontmoetingsplek voor sociale binding en participatie.

Bosch Belang heeft zich altijd ingezet voor onze sportverenigingen en sportaccommodaties en wil dat blijven doen. Wij blijven investeren in een sportieve omgeving zodat iedere inwoner mee kan doen.

De gemeente moet blijven zorgdragen voor goed onderhouden van sportaccommodaties. Sporten en bewegen moet zoveel mogelijk dichtbij huis mogelijk blijven.

Sportverenigingen en het onderwijs moeten elkaar beter weten te vinden en meer met elkaar samenwerken. Hierdoor wordt een breed en passend sportaanbod toegankelijk voor jong en oud

De gemeente moet sportevenementen blijven ondersteunen. Sportevenementen zijn niet alleen een visitekaartje voor onze gemeente, maar zorgen ook voor een aanzuigende werking voor onze sportverenigingen.

Verder blijkt uit enquête dat er veel belangstelling is voor sporten in de openbare ruimte. In onze gemeente moet recreatie één van de aandachtspunten zijn, bij het (her)inrichten van onze openbare ruimte.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN/SPEERPUNTEN

 • Behoud binnen- en buitensport accommodaties en deze onderhouden
  Breed en passend sportaanbod stimuleren voor jong en oud
  Ondersteunen van (grote) sportevenementen
  De openbare ruimte beweegvriendelijk inrichten

THEMA ZORG EN WELZIJN

Onze inwoners dienen optimale kansen te krijgen om deel te nemen aan onze samenleving. Bosch Belang vindt het erg belangrijk dat iedereen mee kan doen. We zullen op het gebied van zorg en welzijn het bestaande beleid van de gemeente vasthouden en via innoverende projecten het sociaal domein verder laten ontwikkelen.

De ingerichte zorgloketten in de wijken en dorpen waar de inwoner terecht kan met een vraag over bijvoorbeeld inkomen, schulden, eenzaamheid, mantelzorg en dergelijke blijven intact. Wij vinden het belangrijk dat inwoners weten dat zij dicht bij huis deze informatie kunnen ontvangen.

Op zwaardere WMO-zorg of op jeugdzorg, dan is het belangrijk dat de zorg optimaal wordt afgestemd op de behoefte. Wij willen minder bureaucratie waardoor wij de mens weer centraal stellen.

Wij streven naar een adequaat en sociaal armoedebeleid voor alle inwoners met een laag inkomen, waarbij de focus ligt op kinderen. Kinderen mogen nooit worden uitgesloten om volwaardig mee te doen op school of bij de sportvereniging. Ondersteunende voorzieningen voor het armoedebeleid moeten altijd gericht zijn op participatie in de maatschappij en het versterken van de eigen kracht.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN / SPEERPUNTEN

 • Bereikbare zorg voor alle inwoners eventueel via een zorgloket in ieder dorp of stad.
  Korte en langdurige verpleeghuiszorg voor mensen met een complex ziektebeeld nabij
  Passende jeugdhulp voor jeugdigen en ouders
  Gericht WMO-aanbod op individuele ondersteuning en begeleiding
  Sociaal armoedebeleid zodat iedereen mee kan doen

THEMA CULTUUR

De bibliotheek is meer dan een verzameling boeken; het is een plek waar kennis wordt gebracht, gehaald en gedeeld. Het is de plek die zorgt voor een noodzakelijke sociale infrastructuur waar wij waarde aan hechten. Het is dan ook een goed middel om in te zetten tegen sociale problematiek als slechte gezondheid, leerachterstanden, eenzaamheid een aanverwante problemen. Wij vinden het dan ook belangrijk om onze bibliotheken in de regio en op de scholen te behouden.

Alle evenementen, groot en klein, zijn belangrijk voor de leefbaarheid in onze nieuwe gemeente en verdienen de volledige medewerking van de gemeente.

Bosch Belang vindt het belangrijk dat onze kinderen kunnen deelnemen aan cultuureducatie. Nog lang niet alle kinderen doen daar aan mee. Dat kan én dat moet anders. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we investeren in cultuureducatie op onze scholen. Het muziekonderwijs hoort hier ook bij. Voor ons is het belangrijk dat cultuureducatie een volwaardige plek krijgt in het schoolcurriculum.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

 • Behoud bibliotheken in de regio en op de scholen
  Stimuleren (grote) cultuur- en publieksevenementen
  Cultuureducatie voor onze kinderen
  Theater aan de Parade, plek voor jong en oud zijn en alle inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch
  Evenementen een podium geven, zoals Boulevard en Winterpaleis

THEMA VERKEER EN VERVOER

Bosch Belang pleit voor het meer inzetten op langzaam verkeer, minder 50 km wegen maar daar waar mogelijk 30 km zones . Een 30 km–zone is milieuvriendelijker doordat auto’s er dankzij hun lagere snelheid minder fijnstof uitstoten. Hoe hoger de snelheid van een voertuig, hoe meer lawaai het produceert met zijn motor, door de rijwind en door het contactgeluid van de banden op het wegdek.

Dit geeft minder vervuiling van de lucht, minder stikstof. Deze milieueffecten werden al zichtbaar in de coronatijd, toen er minder verkeer en files waren. Deze milieueffecten dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners. Bosch Belang gaat voor minder investeren op wegen en capaciteitsuitbreiding voor autoverkeer, maar méér voor oplossingen voor initiatieven voor duurzaam vervoer en meer voorzieningen voor elektrische fietsen. Ook een fietsstimuleringscampagne is nodig. Meer aandacht voor verkeersveiligheid blijft wel hard nodig. Preventief door snelheidsmeters en repressief door meer controles. Belangrijk is dat verkeersdeelnemers ook zélf goed opletten, want alleen samen kunnen we de verkeersveiligheid verbeteren.

Ook de veiligheid van de fietsroutes in de wijken en dorpen verdient meer aandacht. Vooral voor de vele scholieren die gebruik moeten maken van deze fietspaden, moet de verkeersveiligheid gewaarborgd zijn. Scholieren reizen dagelijks op de fiets en hun verkeersveiligheid is mede onze verantwoordelijkheid.

Om gevaarlijke situaties en schade aan voortuigen te voorkomen vinden wij het belangrijk om waar nodig te investeren in bermverharding. Bovendien wordt op veel wegen gereden met tractoren, vrachtwagens, paardentrailers, en dergelijke. Tevens komen die bermen er dan mooier uit te zien, waardoor de leefbaarheid van het buitengebied wordt opgewaardeerd.

Een buurtbus is een vorm van kleinschalig vervoer die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Deze buurtbus kan worden bestuurd door vrijwilligers, op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling. Wij vinden dat de buurtbus bijdraagt aan de leefbaarheid van de regio, vooral omdat de commerciële vervoerders steeds minder gebieden aandoen of minder vaak rijden. Bosch Belang wil blijven investeren in een goede ontsluitbaarheid van onze wijken en dorpen. De buurtbus kan hier aan bijdragen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN / SPEERPUNTEN

 • Meer inzetten op 30 km zones
  Verkeersveiligheid optimaliseren in de wijken en dorpen met veilige fietspaden
  Bermverharding in het buitengebied verbeteren
  Buurtbus inzetten
  Alle rotondes eenrichtingsverkeer maken. (veel veiliger)

THEMA KLIMAAT, ENERGIE EN DUURZAAMHEID

Er is een toenemende weerstand tegen grote wind- en zonneparken. We moeten voorkomen dat het mooie landschap nog verder wordt ingevuld met wind- en zonneparken.

Bosch Belang heeft zich altijd verzet tegen windmolens in het buitengebied voor het behoud van natuur, het landelijk karakter en de mogelijke schadelijke gevolgen op de volksgezondheid.

Kleine zonneparken nabij bewoonde omgeving staan wij alleen toe wanneer er sprake is van draagvlak bij omwonenden en een goede ruimtelijke inpassing. Bij kleine zonneparken moeten alle lokale inwoners meeprofiteren van de opbrengt van het park. Dit gebeurt door middel van een postcoderoos regeling, waarbij mensen in de omgeving profiteren door middel van een lagere energierekening. Ook mensen met een kleine beurs moeten kunnen meedoen.

Wij gaan eerst inzetten op het terugdringen van het energieverbruik achter de voordeur en het opwekken van energie op de daken. Er moet een stimuleringsregeling komen voor het verduurzamen van woningen voor particuliere woningeigenaren. Wij zijn groot voorstander van een loket voor gratis informatie en advies over energiemaatregelen, zodat deze woningeigenaren bij de hand genomen worden als ze de woning willen verduurzamen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN / SPEERPUNTEN

 • Stimuleringsregeling verduurzamen woningen voor particuliere woningeigenaren
  Loket voor gratis informatie en advies over energiemaatregelen
  Stimuleren energieparticipatie voor profijt voor onze inwoners
  Geen windturbines en zonneparken die de volksgezondheid, flora en fauna nadelig beïnvloeden.
  Investeren op alternatieve groene energiebronnen, zoals aardwarmte, windturbines op zee, waterstof, kernfusie en kiezen welke vorm voor de lokale bevolking het beste is

THEMA TOERISME EN RECREATIE

Steeds meer toeristen ontdekken onze regio en realiseren zich hoe mooi het hier is. Dit gegeven moeten we vast houden en dat betekent onder andere een investering in een gezonde toeristische sector, waaronder goede toeristen-informatiepunten. Om onze toeristen nog beter van dienst te kunnen zijn moeten we streven naar zogenaamde Bossche arrangementen, waarin verschillende pareltjes gebundeld worden in een toeristisch pakket.

Niet al onze toeristen zijn dagjesmensen of gaan naar een hotel. We kennen ook onze campergasten die vertoeven op een camperplaats. Een camperplaats is een speciaal voor campers ingerichte parkeerplaats, niet te verwarren met een camping. Er zijn mogelijkheden voor een camperplaats binnen de gemeentegrens zoals bij het voetbalterrein van CHC.

De camperplaatsen kunnen het goed doen, zeker nu veel mensen de keuze hebben gemaakt in eigen land op vakantie te gaan in verband met de coronacrisis. Wij vinden dat het belangrijk is goede faciliteiten te bieden om te overnachten. Het uitbreiden van het aantal camperplaatsen om meer overeen te komen met de wensen en benodigdheden van de toerist is daar één van.

In onze plaatsen kennen we tal van evenementen, die de afgelopen jaren weleens gelijktijdig plaats vonden. Nu we naar een nieuwe gemeente gaan is het onze verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de verschillende evenementen elkaar gaan versterken. Wij streven ernaar om één afgestemde evenementenagenda te realiseren voor de gemeente, zodat de evenementen goed verdeeld worden gedurende het jaar en zodoende overlap te beperken.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

 • Behoud goede toeristen-informatiepunten
  Uitbreiden camperplaatsen voor verblijfsrecreatie
  Eén afgestemde evenementenagenda voor de gemeente
  Toeristische Bossche-arrangementen verder ontwikkelen
  Bossche Zomers behouden, Corona of niet
  Meer terrassen, met name op Parade en Markt en deze gezelliger aankleden en visitekaartje van Den Bosch maken.
  In zomerseizoen toezichthouders bij zwemlocaties in oppervlaktewateren, de zgn openbare badinrichtingen (categorie A) zoals de zuiderplas, oosterplas.
  Horeca bij bovengenoemde badinrichtingen toestaan

THEMA JONGEREN

Bosch Belang wil de jongeren meer en actief betrekken bij de politiek. Zij zijn belangrijk voor onze toekomst. Binnen onze gemeente gebeurt al veel voor kinderen en jongeren.

In een nieuwe verordening burgerinitiatieven dient de leeftijdsgrens verlaagd te worden naar 12 jaar, waardoor jongeren ook de kans krijgen om voorstellen op de agenda van de raad te zetten om zo het politieke proces te leren kennen.

De activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen beter vindt Bosch Belang en willen daar zich voor inzetten. We denken o.a. aan een jongerenvertegenwoordiging die hun belangen behartigt. Onderwerpen daarbij zijn o.a. een betere aansluiting van het bedrijfsleven bij het onderwijs en meer jongeren uit onze gemeente aan een stageplek of baan helpen.

Meer betaalbare woningen speciaal voor jongeren, cultuur en vrijetijdsbesteding, aparte evenementen of onderdelen van bestaande evenementen voor 16+’ers en jongeren tussen 12 en 16 jaar een eigen plek voor ontmoeten, muziek, sporten en uitgaan. Ook openbaar vervoer dat aansluit bij de stapsteden zoals Eindhoven en Tilburg.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN / SPEERPUNTEN

 • Jongeren meer betrekken bij de lokale politiek
  Nieuwe verordening burgerinitiatief opstellen en jongeren een rol bij laten hebben
  Inzetten op samenwerking bedrijfsleven en onderwijs voor stageplekken voor jongeren en mogelijk banen
  Inzetten op meer betaalbare woningen voor jongeren en uitbreiden evenementen voor jongeren

THEMA BELASTINGEN EN HEFFINGEN

 • Prijs vergunningen kostendekkend
  Geen verhoging onroerendzaakbelasting woningen tot waarde van € 500.000,-, anders dan de index
  Geen verhoging precariorechten, anders dan de index
  Geen particuliere dierenbelasting